رئیس بخش :

خانم دکتر امینه السادات امامزاده واقفی

(متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی)

مسئول بخش :

خانم میترا نگارستانی

(کاردان علوم آزمایشگاهی)

واحدهای آزمایشگاه عبارتند از :

هماتولوژی ، بیوشیمی، سرولوژی، میکروبیولوژی

آزمایشاتی که در این بخش انجام می شود:

بیوشیمی: قندها،اوره،کراتینین ،کلسترول،تری گلیسیرید، HDL،Ca ،P،Na،K ، SGOT،SGPT ،AlK

سرولوژی: CRP،RF،GT

میکروب شناسی: U/C,U/Aو(S/E،(OB،OP هماتولوژی:CBC diff،ESR،BG Rh،کراسماچ وآزمایشات سازگاری خون، آزمایشات انعقادی

تجهیزات بخش شامل :

 • سلکانتر
 • اتوآنالیزر
 • فلیم فتومتر
 • فتومتر
 • سانتریفوژالکترولیت آنالیزر
 • بن ماری
 • یخچالهای بانک خون
 • فریزر
 • یخچالهای نگهداری مواد آزمایشگاهی
 • میکروسکوپ فور
 • اتوکلاو
 • دستگاه تقطیر

ساعات پذیرش مراجعین سرپایی (به غیر از موارد اورژانسی) 8 الی 10 صبح و پاسخگویی در ساعات 10 الی 12 ظهر می باشد.

کارکنان :

     6  نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی و 1نفر کاردان علوم آزمایشگاهی و 1 نفر تکنیسین آزمایشگاه

شماره تماس 7-34652276-013 داخلی : 16