بخش اورژانس

بیمارستان 31 خرداد منجیل

رئیس بخش :

آقای دکتر داریوش ملکی

مسئول بخش :

خانم خدیجه کیانی فرد (کارشناس پرستاری)

تعداد تخت : 8 تخت ( 4 تخت مردان – 3 تخت زنان –1 تخت اطفال )

توضیحات :

بخش دارای اتاق های تریاژ ،ویزیت پزشک ، پانسمان و تزریقات ، احیاء و اتاق عمل سرپایی می باشد.

تجهیزات بخش شامل :

· تخت  CPR

· 1 دستگاهECG

· 1 دستگاه الکتروشوک 

· اکسیژن (سانترال و کپسول)

· 1دستگاه ساکشن پر تابل

· 1دستگاه مانیتورینگ 

کارکنان :

12 نفر کارشناس پرستاری و 2 نفر بهیار

شماره تماس 7-34652276-013 داخلی : 39