اسامی سازمان های بیمه طرف قراردادبا بیمارستان 31 خرداد منجیل

 

ردیف

نام سازمان بیمه گر

1

خدمات درمانی

2

خدمات درمانی نیروهای مسلح

3

تامین اجتماعی

4

کمیته امدادرودبار

5

بیمه ایران

6

بیمه دانا

7

شرکت نفت

8

بانک سپه

9

معدن سنگرود

10

بیمه دی