رئیس بخش :

داخلی : خانم دکتر مریم حاجی پور منجیلی (متخصص داخلی)

جراحی : خانم دکتر بهجت ساده (متخصص جراحی عمومی)

مسئول بخش :

خانم نیلوفر نیک بین (کارشناس پرستاری)

تعداد تخت : 28 تخت ( 10 تخت داخلی – 16 تخت جراحی – 2 تخت ایزوله )

توضیحات :

بخش دارای 8 اتاق تک تخته 9اتاق دو تخته بهمراه 2 اتاق ایزوله تک تخته می باشد.

تجهیزات بخش شامل :

· اکسیژن و ساکشن سانترال

· 3 دستگاه مانیتورینگ قلبی

· 2 دستگاهECG

· 1 دستگاه الکتروشوک

· 1 دستگاه فور

· 2 دستگاه ساکشن پر تابل

· 2 دستگاه پالس اکسی متری

کارکنان :

7 نفر کارشناس پرستاری و 3 نفر بهیار

شماره تماس 7-34652276-013 داخلی : 24