مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی  : خانم شهربانو شاداب زاده  (کارشناس پرستاری)

شماره تماس 7-34652276-013    داخلی : 19