دکتر  سروش نیک صالحی 

مدرک تحصیلی : متخصص طب اورژانس
سمت : سرپرست بیمارستان
شماره تماس : 7- 01334652276
داخلی 38
نمابر: 013346522650

 

 

  

 مهندس شهرام طالبی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سمت : مدیر بیمارستان

 شماره تماس : 7- 01334652276
داخلی 11
نمابر: 013346522650

 

 

 

 
 

طلعت معانی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت : سرپرست خدمات پرستاری
شماره تماس : 7- 01334652276
داخلی 19

نمابر: 01334652976