فرم الکترونیکی گزارش دهی خطای پزشکی بیمارستان 31 خرداد منجیل
 
 
 
 
 
فردی که مرتکب خطا شده است؟