مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت :  علیرضا کلهر

شماره تماس 7-34652276-013    داخلی :35