مسئول واحد مدیریت خطر ،بحران و بلایا : سیده ماهرخ گلبرگ (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی)

شماره تماس 7-34652276-013    داخلی :16