مسئول واحد بهداشت محیط ،مدیریت پسماند و رختشویخانه :

مهندس امید نظری (کارشناس بهداشت محیط)

شماره تماس 7-34652276-013    داخلی :44

تهویه

 راهنمای روش های گندزدایی در بیمارستان