مسئول واحد تجهیزات پزشکی :  مهندس شقایق یزدانی (کارشناس تجهیزات پزشکی)

شماره تماس 7-34652276-013    داخلی :27