نیروی انسانی بیمارستان 31 خرداد منجیل

درمان

اداری

سایر

جمع کل

115نفر

15نفر

20نفر

150نفر

 توضیح:

درمان شامل پزشکان،پرستاران، پرسنل اتاق عمل، آزمایشگاه و رادیولوژی می باشند.

 

سایر شامل نگهبان و نیروهای خدمات می باشند.